Colofon

Colofon en disclaimer

Deze website was een initiatief van Numaga-Design te Nijmegen, de makers talloze 'Shanra websites' in de jaren eind 1900 en begin 2000 die zich met name richtten op persoonlijke groei en ontwikkeling en op kleinschalig en milieuvriendelijk ondernemen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redacteur van deze website aan de samenstelling en inhoud ervan besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, temeer omdat deze website, in afwachting van een flinke update, niet meer actief wordt bijgehouden.
 
Auteursrechtelijk beschermd werk of andere in deze website opgeslagen informatie mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de auteur en van de redacteur en onder vermelding van de bron (via een aanklikbare link) openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.
 
De redacteur kan er niet voor instaan dat de informatie op www.massagevormen.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De redacteur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.massagevormen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de, al dan niet tijdelijke, onmogelijkheid om www.massagevormen.nl te kunnen raadplegen.

Vermelding op deze website zegt niets over de vakbekwaamheid of bevoegdheid van de vermelde personen of instellingen om de aangegeven massagevormen, al dan niet beroepsmatig, te beoefenen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om hier navraag naar te doen.

Wij adviseren eenieder die, met name om therapeutische redenen, een massage overweegt zich er eerst van te overtuigen dat de behandelaar bekwaam en bevoegd is. Voordat een beroep op massage wordt gedaan is het verstandig een arts te raadplegen.

Als je opmerkingen hebt over deze site, maak dan gebruik van het feedbackformuliertje.

^ Terug naar boven